ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

NameSizeHits
6.ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555 และแบบฟอร์มใบลา <<ดาวน์โหลด>>158.6 KiB1972
5.เอกสารการประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ และลูกจ้างประจำ <<ดาวน์โหลด>>4.3 MiB1321
4.แนวทางการดำเนินงานของฝ่ายบริหารงานทั่วไป <<ดาวน์โหลด>>99.3 KiB1116
3.ข้อมูลเบื้องต้นการจัดทำหนังสือราชการ <<ดาวน์โหลด>>198.0 KiB5708
2.ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง กำหนดแนวปฏิบัติสำหรับผู้เสนอขอรับทุนการศึกษาต่อ <<ดาวน์โหลด>>2.1 MiB883
1.ประกาศและคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม <<ดาวน์โหลด>>3.6 MiB401