ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2
Research for Innovation : การวิจัยเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรม

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์

งานวิจัยและนวัตกรรมส่งผลกระทบเชิงบวกต่อเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

ผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (Key Results -KR)

KR 2.1 มูลค่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิตที่เกิดจากการนำผลงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมไปใช้ประโยชน์

KR 2.2 ผลงานวิจัยงานสร้างสรรค์องค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญและเทคโนโลยีพร้อมใช้ถูกนำไปสร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์

KR 2.3 ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการหรืองานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่ในระดับนานาชาติบนฐาน SCOPUS

KR 2.4 งบประมาณวิจัยจากหน่วยงานภายนอก (PPP, Industry, Government)

แผนปฏิบัติการ

1. แผนส่งเสริมการนำผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในการยกระดับเศรษฐกิจและพัฒนาคุณภาพชีวิตของสังคม ชุมชน

2. แผนส่งเสริมการนำผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์

3. แผนกระตุ้นและส่งเสริมการตีพิมพ์บทความในระดับชาติหรือนานาชาติ

4. แผนการยกระดับคุณภาพงานวิจัยและยกระดับนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ท้าทายของประเทศด้วย Strategic Partnership กับองค์กรภาครัฐและเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ

5. แผนพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือการวิจัยกับภาคเอกชนและอุตสาหกรรม

6. แผนเพิ่มจำนวนสิทธิบัตร ทรัพย์สินทางปัญญา และนวัตกรรมจากผลงานวิจัย

7. แผนการสร้าง/พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านงานวิจัย ให้มีขีดความสามารถเพิ่มขึ้น

แนวทาง/วิธีการ

1. พัฒนาและยกระดับคุณภาพงานวิจัยในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ของประเทศ

2. ยกระดับนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ท้าทายของประเทศด้วย Strategic Partnership

3. ส่งเสริมการวิจัยและสร้างนวัตกรรม

4. ชิงพื้นที่เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม

5. พัฒนาอาจารย์ให้เป็นนักวิจัยมืออาชีพ

6. ส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิจัยและนวัตกรรม

7. แสวงหาแหล่งทุนเพื่อสนับสนุนการสร้างนวัตกรรม

8. แสวงหาความร่วมมือเพื่อผลักดันให้เกิดผู้ประกอบการ/ธุรกิจใหม่

9. ส่งเสริมการนำผลงานนวัตกรรมสู่การประกวดแข่งขันระดับชาติและนานาชาติ