นโยบายและแผนยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง

นโยบายและแผนยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง

ธันวาคม 17, 2022

สถิติการศึกษา (ฉบับย่อ) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ธันวาคม 17, 2022

แนวโน้มความต้องการของบุคลากรในอุตสาหกรรมเป้าหมายแห่งอนาคต และทิศทางนโยบายการพัฒนากำลังคนของประเทศ พ.ศ.2563 – 2567

ธันวาคม 17, 2022

นโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา 2563 – 2570 และแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม 2563 – 2565

ธันวาคม 17, 2022

แบบฟอร์มการจัดทำโครงการพลิกโฉมระบบการอุดมศึกษาของประเทศไทย (Reinventing University System)

ธันวาคม 17, 2022

ประกาศการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม เรื่องแนวทางการดำเนินงานระบบคลังหน่วยกิตระดับอุดมศึกษา