แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี พ.ศ.2561 – 2580
ธันวาคม 17, 2022
แนวโน้มความต้องการของบุคลากรในอุตสาหกรรมเป้าหมายแห่งอนาคต และทิศทางนโยบายการพัฒนากำลังคนของประเทศ พ.ศ.2563 – 2567
ธันวาคม 17, 2022