นโยบายและแผนยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง

นโยบายและแผนยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง

มิถุนายน 30, 2023

โครงการสัมมนาเครือข่ายกองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 11

มิถุนายน 19, 2023

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ มทร.ธัญบุรี สู่การเป็นมหาวิทยาลัยนวัตกรรมที่สร้างคุณค่าสู่สังคมและประเทศ” ระหว่างวันที่ 13 – 15 มิถุนายน 2566 ณ โรงแรม แคนทารี กบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

เมษายน 10, 2023

แผนด้านการอุดมศึกษา เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนของประเทศ พ.ศ.2564 – 2570 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2566 – 2570)

แผนด้านการอุดมศึกษา เพื่อผ […]
มีนาคม 30, 2023

แนวทางปฏิบัติในการบริหารงบประมาณรายจ่าย อันเนื่องมาจากการยุบสภาผู้แทนราษฎร

ไฟล์เอกสารแนวทางปฏิบัติในก […]
มีนาคม 21, 2023

แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

มีนาคม 21, 2023

แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

มีนาคม 21, 2023

แผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ. 2566 ของ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

มกราคม 14, 2023

การประชุมสัมมนาการมอบนโยบายและแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

มกราคม 13, 2023

เอกสารประกอบการประชุมสัมนาการมอบนโยบาย การจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567