นโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา 2563 – 2570 และแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม 2563 – 2565
ธันวาคม 17, 2022
แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี พ.ศ.2561 – 2580
ธันวาคม 17, 2022