นโยบายและแผนยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง

นโยบายและแผนยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง

ธันวาคม 19, 2022

กรอบนโยบายและยุทธศาสตร์ การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม พ.ศ.2566-2570

ธันวาคม 17, 2022

การมอบนโยบายการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

สำนักงบประมาณได้จัดรายการพ […]
ธันวาคม 17, 2022

ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการบรรเทาแก้ไขปัญหา และเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา