แนวโน้มความต้องการของบุคลากรในอุตสาหกรรมเป้าหมายแห่งอนาคต และทิศทางนโยบายการพัฒนากำลังคนของประเทศ พ.ศ.2563 – 2567
ธันวาคม 17, 2022
คู่มือการประเมินตนเองกำหนดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเชิงยุทธศาสตร์
ธันวาคม 17, 2022