มาตรฐานอุดมศึกษา พ.ศ.2561
ธันวาคม 17, 2022
(ร่าง)คู่มือการประเมินตนเองกำหนดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเชิงยุทธศาสตร์
ธันวาคม 17, 2022