แผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ. 2566 ของ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
มีนาคม 21, 2023
แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
มีนาคม 21, 2023