แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
มีนาคม 21, 2023
แผนด้านการอุดมศึกษา เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนของประเทศ พ.ศ.2564 – 2570 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2566 – 2570)
เมษายน 10, 2023