กรอบประเด็นยุทธศาสตร์กระทรวง อว. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
มีนาคม 21, 2023
แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
มีนาคม 21, 2023