กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

กันยายน 19, 2023

นโยบาย และประเด็นที่มุ่งเน้นของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม นางสาวศุภมาส อิศรภักดี

กันยายน 14, 2023

หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำงบประมาณรายจ่ายบูรณาการ การจัดทำงบประมาณรายจ่ายบูรณาการและมอบหมายผู้มีอำนาจกำกับแผนงานบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

สิงหาคม 31, 2023

สาระสำคัญวิธีปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไปพลางก่อน

มีนาคม 21, 2023

แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

มีนาคม 21, 2023

แผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ. 2566 ของ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ธันวาคม 17, 2022

สถิติการศึกษา (ฉบับย่อ) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม