คู่มือแนวทางทบทวนแผนยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2566-2570 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 และการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

นโยบาย และประเด็นที่มุ่งเน้นของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม นางสาวศุภมาส อิศรภักดี
กันยายน 19, 2023
การบรรยายพิเศษ เรื่อง แนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
ตุลาคม 2, 2023