รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ไตรมาส 2 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2565 – 31 มีนาคม พ.ศ.2566) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ มทร.ธัญบุรี สู่การเป็นมหาวิทยาลัยนวัตกรรมที่สร้างคุณค่าสู่สังคมและประเทศ” ระหว่างวันที่ 13 – 15 มิถุนายน 2566 ณ โรงแรม แคนทารี กบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
มิถุนายน 19, 2023
โครงการสัมมนาเครือข่ายกองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 11
มิถุนายน 30, 2023