กรอบแนวทางการติดตามประเมินผลการดำเนินงานผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (Key Results – KR) ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ (KPI) ของนโยบายและยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร
พฤศจิกายน 15, 2023
อุตสาหกรรมเป้าหมายของไทย
พฤศจิกายน 28, 2023