นโยบายและแผนยุทธศาสตร์

ธันวาคม 18, 2022

แผนพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์วาระเร่งด่วน มทร.ธัญบุรี พ.ศ. 2557-2560 (ฉบับย่อ) ปีงบประมาณ 2557

ธันวาคม 17, 2022

แนวโน้มความต้องการของบุคลากรในอุตสาหกรรมเป้าหมายแห่งอนาคต และทิศทางนโยบายการพัฒนากำลังคนของประเทศ พ.ศ.2563 – 2567