ฝ่ายวิเคราะห์งบประมาณ

ธันวาคม 15, 2022

คู่มือการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 งบลงทุน รายการครุภัณฑ์และรายการสิ่งก่อสร้าง (กำหนดส่ง 12 ต.ค. 61)

ธันวาคม 15, 2022

มาตรฐานครุภัณฑ์การศึกษา ฉบับมกราคม พ.ศ.2561 และมาตรฐานครุภัณฑ์สารสนเทศ ฉบับพฤษภาคม พ.ศ.2561

ธันวาคม 15, 2022

คู่มือการจัดทำคำเสนอของบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (คณะ/วิทยาลัย)

ธันวาคม 15, 2022

คู่มือการจัดทำคำเสนอของบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (หน่วยงานสนับสนุน)