คู่มือการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 งบลงทุน รายการครุภัณฑ์และรายการสิ่งก่อสร้าง (กำหนดส่ง 12 ต.ค. 61)

มาตรฐานครุภัณฑ์การศึกษา ฉบับมกราคม พ.ศ.2561 และมาตรฐานครุภัณฑ์สารสนเทศ ฉบับพฤษภาคม พ.ศ.2561
ธันวาคม 15, 2022
คู่มือและแบบฟอร์มคำเสนอของบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ธันวาคม 15, 2022