คู่มือและแบบฟอร์ม การจัดทำคำเสนอของบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565
ธันวาคม 15, 2022
ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายจ่ายค่าใช้จ่ายในการบรรเทา แก้ไขปัญหา และเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโลนา 2019 พ.ศ.2563
ธันวาคม 15, 2022