มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม

แนวปฏิบัติ Do's & Don'ts

เพื่อลดความสับสนเกี่ยวกับพฤติกรรมสีเทา และเป็นแนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรม

ข้อควรกระทำ (Do's)

1. ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ อันได้แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทยรักษาผลประโยชน์ของชาติ

2. ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้

3. กล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง ยึดมั่นในหลักการ ปฏิบัติตามกฏหมายย่างเคร่งครัด
ไม่โอนอ่อนตามอิทธิพลใด ๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ

4. ปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติ
หรือประโยชน์ของส่วนรวมเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตัว

5. ปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลังความสามารถ มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย

6. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นธรรมและเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบัติโดยใช้ความรู้สึก หรือความสัมพันธ์ส่วนตัว หรือเหตุผลของความแตกต่างทางเชื้อชาติ ศาสนา เพศ เพศสภาพ อายุ สถานะหรือสังคมทางเศรษฐกิจ และต้องรักษาความเป็นกลางทางการเมือง

7. ดำรงตนให้เป็นที่ยอมรับและเป็นแบบอย่างที่ดี คงไว้ซึ่งเกียรติ ศักดิ์ศรี

และชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ข้อไม่ควรกระทำ (Don'ts)

1. แสดงออกในลักษณะที่ส่อไปในการดูแคลน หรือด้อยค่าสถาบันหลักของประเทศ รวมถึงการต่อต้านระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

2. ใช้ตำแหน่งหน้าที่ราชการในการแสวงหา ผลประโยชน์โดยมิชอบ

3. ประพฤติฝ่าฝืนจริยธรรม และจรรยาบรรณ อาศัยช่องว่างทางกฏหมายเพื่อเอื้อต่อ
การกระทำความผิดตามระเบียบของราชการ และปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ

4. ใช้ตำแหน่งหน้าที่ในการแทรกแซง เพื่อเอื้อประโยชน์ส่วนตน หรือพวกพ้อง
โดยไม่คำนึงถึงประโยชน์ของส่วนรวม

5. ปฏิบัติหน้าที่โดยหวังเพียงผลงาน หรือเพียงเพื่อให้งานเสร็จ โดยไม่ได้คำนึงถึงผลกระทบ หรือความเสียหายต่อราชการ

6. ปฏิบัติหน้าที่โดยนำความสัมพันธ์ส่วนตัว ที่มีต่อบุคคลอื่น หรือผู้มีพระคุณมาประกอบ การใช้ดุลพินิจในการให้คุณ หรือให้โทษ บุคคลอื่นเพราะชอบหรือชัง หรือปฏิบัติการใด ในฐานะส่วนตัว ซึ่งก่อให้เกิดความเคลือบแคลง สงสัยว่าจะส่งผลความเสียหายต่อราชการ

7. ประพฤติหรือมีพฤติการใด ๆ อันอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อเกียรติ ศักดิ์ศรี และชื่อเสียง ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

(ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วยประมวลจริยธรรม พ.ศ.2567

                                  ในปีงบประมาณ พ.ศ.2567 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีได้มีการจัดทำ (ร่าง) ข้อบังคับใหม่ที่เกี่ยวกับประมวลจริยธรรม เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ.2562  ซึ่งกำหนดให้สภาสถาบันอุดมศึกษาต้องจัดให้มีประมวลจริยธรรมของนายกสภาสถาบันอุดมศึกษา กรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษา ผู้บริหารและบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา และนักศึกษา โดยมีกลไกในการส่งเสริม ตรวจสอบและใช้บังคับที่มีประสิทธิภาพ

                                  ทั้งนี้ ครอบคลุมตั้งแต่ นายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหารมหาวิทยาลัย บุคลากรสายวิชาการ บุคลากรสายสนับสนุน และนักศึกษา โดย (ร่าง) ข้อบังคับดังกล่าวนี้ เป็นการปฏิบัติตามกฎหมาย เพื่อแสดงึงความสุจริต เพิ่มความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ 

                                  เนื่องจาก (ร่าง) ข้อบังคับดังกล่าว ยังอยู่ระหว่างการจัดทำและเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ ทางฝ่ายเลขานุการ คณะกรรมการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 จึงได้จัดทำภาพอินโฟกราฟิก ประมวลจริยธรรม ตาม ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและผู้ปฏิบัติงานอื่นในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2565 เพื่อความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัย รวมถึงมาตรการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อมหาวิทยาลัย ชุมชน สังคม ประเทศ และเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนต่อไป