แผนด้านการอุดมศึกษา เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนของประเทศ พ.ศ.2564 – 2570 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2566 – 2570)
เมษายน 10, 2023
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ มทร.ธัญบุรี สู่การเป็นมหาวิทยาลัยนวัตกรรมที่สร้างคุณค่าสู่สังคมและประเทศ” ระหว่างวันที่ 13 – 15 มิถุนายน 2566 ณ โรงแรม แคนทารี กบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
มิถุนายน 19, 2023